รัฐจ่อเพิ่มสิทธิบัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรคครอบคลุมโรคร้ายแรง

รองนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนว่าในช่วงเศรษฐกิจโลกชะลอตัวไทยกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้ยั่งยืนผ่านการปฏิรูปโครงสร้างชุมชน จากความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนเพื่อช่วยเกษตรกร ชุมชน ตลาดประชารัฐ การท่องเที่ยว

โดยนำธนาคารเฉพาะกิจของภาครัฐมาช่วยเหลือทั้งความรู้และการเติมทุน เพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและพัฒนาครอบคลุมทุกด้าน นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างหารือกับกระทรวงการคลัง ศึกษาแนวทางขยายสิทธิประโยชน์บัตรสวัสดิการ 30 บาทรักษาทุกโรค ให้ครอบคลุมบางโรคเพิ่มเติมจากปัจจุบันที่บัตรยังเข้าไม่ถึง เช่น โรคไต มะเร็ง