November 2018

ความก้าวหน้าในการทำความเข้าใจการพัฒนาสมองของวัยรุ่นอาจเป็นประโยชน์ในอนาคตสำหรับการรักษาอาการป่วยทางจิตและความผิดปกติของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด ผลการวิจัยได้รับการนำเสนอในงานประสาทวิทยาแหล่งข่าวที่ใหญ่ที่สุดในโลกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สมองและสุขภาพ วัยรุ่นเป็นช่วงพัฒนาการที่โดดเด่นด้วยพฤติกรรมเสี่ยง